Koen Bos­suyt

  • Gebo­ren en geto­gen in 1980 in Brugge.
  • Regent Licha­me­lij­ke Opvoe­ding en vader van drie lie­ve en ener­gie­ke kin­de­ren (Dree, Anse en Jolien).
  • Pas­sie voor sport, rei­zen en avontuur.
  • Een ech­te gezins- en familieman.
  • Meer dan 10 jaar erva­ring als kok in het Europ­a­col­le­ge te Brugge.

Een pas­sie voor koken

De pas­sie voor koken werd mij met de pap­le­pel inge­ge­ven. Als peu­ter en kleu­ter zat ik vele uren bij mijn moe­der op het aan­recht, en genoot ik van het roe­ren in pot­ten en pan­nen. In een fami­lie waar ieder­een van lek­ker eten houdt, en waar sap­pi­ge ver­ha­len over culi­nai­re expe­ri­men­ten, nieu­we recept­jes en berei­dings­wij­zen gre­tig uit­ge­wis­seld wor­den, kon mijn pas­sie voor koken alleen maar groei­en. Koken asso­ci­eer ik dan ook met fami­lie, vrien­den, gezel­lig­heid en warmte.

Waar­om Cate­ring Bossie?

  • Cate­ring Bos­sie is voor mij een manier om cre­a­tief aan de slag te gaan met mijn pas­sie voor koken.
  • Ik geniet van de uit­da­ging om samen met de klant te zoe­ken naar een betaal­ba­re for­mu­le op hun maat.
  • Men­sen zien genie­ten, een tevre­den klant, dat geeft mij posi­tie­ve energie!